ประกาศ ยืนยันการเลือนสอบกลางภาค 2/2555 วิชา พท 460


ประกาศ

ขอยืนยันวันและเวลาสอบ วิชา พท 460 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในวัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 17.00 – 20.00 น. ห้อง 128

ถ้านักศึกษาท่านใดไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาดังกล่าวขอให้แจ้งพร้อมเหตุผล

ภายในวัน ศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2556

…..มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการขาดสอบ…..

อ.อรจนา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s