รายงานวิชา TD 435 Tourism Transportation


รายงานวิชา TD 435 Tourism Transportation

ให้นักศึกษาเลือก 1 หัวข้อ จากหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การเตรียมความพร้อมในการเป็น Logistic Hub ของประเทศไทยสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมอธิบาย และยกตัวอย่างโดยละเอียด (ทุกด้าน)

2. ให้เลือกประเทศใดก็ได้มา 1 ประเทศ แล้ววิเคราะห์กระบวนการการขนส่งนักท่องเที่ยว พร้อมอธิบาย และยกตัวอย่างโดยละเอียด (ทุกด้าน)

 

การให้คะแนน

1. ไม่ต่ำกว่า 10 หน้า

2. ส่งตรงเวลา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

3. พิมพ์เรียบร้อย angsana new 16 มีคำนำ สารบัญ เนื้อหา บรรณนานุกรม

4. จะต้องไม่มีการคัดลอกโดยตรงจาก website

5. การนำเสนอในรายงานจะต้องมีการเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน น่าสนใจ และน่าติดตาม

6. มีรูปภาพประกอบ (ตามความเหมาะสม)

7. มีตารางประกอบ (ตามความเหมาะสม) พร้อมบรรยายตาราง

8. ห้ามลอกเลียนแบบกันถึงแม้จะเป็นหัวข้อเดียวกันก็ตาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s